Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Vårstämma 2024

Fjällgolf - På riktigt!

Vårstämma 2024

KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB

KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL

VÅRSTÄMMA 2024

Plats: Fäbokrogen Lördag 25 maj kl 15.00

Föredragningslista till KVGK:s vårstämma 2024-05-25

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning tmder det senaste verksamhets­
 8. /räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
 12. Övriga frågor (information och diskussion)
 13. Mötets avslutande
 14. Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på  mail: kvgk@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *