Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL HÖSTÅRSMÖTE 2023

Plats: Storhogna Högfjällshotell Söndag den 5 November kl 15.00

Dagordning

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokoll justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Fastställande av medlemsavgifter (övriga avgifter), verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår. Eventuellt arvode till styrelse och revisorer.
Val av                                                                                                                                                                  A)  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

B)  2 ledamöter i styrelsen för en tid av två(2) år.

C)  2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett(1) år

D)  Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett(1) år

E)  1 ledamot i valberedningen för en tid av två(2) år

F)   GDF ombud
8. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
9. Övriga frågor (information och diskussion)

Mötets avslutande
Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på

Tel. 0682-231 76 eller mail: kvgk@telia.com

Protokoll fört vid Klövsjö/Vemdalens höstmöte den 5 november 2023 på Storhogna Högfjällshotell.

§ 1
Fastställande av   röstlängd

Närvarande, 17 medlemmar, har alla rösträtt på stämman.
Anders Backskog, Jan Backskog, Ola Hörberg, Jonas Riesbeck, Veronica Riesbeck, Örjan Engström, Kerstin Engström, Sonja Wallström, Henry Wallström, Tomas Holmberg, Benny Svelander, Maria Strömstedt, Peter Gunnarsson, Anders Sköld, Olle Göransson, Martin Nyman och Maritta Pekkanen

§ 2
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse har gått ut till alla medlemmar via mail minst två veckor före mötet och handlingar har funnits tillgängliga och för rekvirering från klubben.

§ 3
Fastställande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista godkändes.

§4
Val av ordförande och sekreterare för mötet

Peter Gunnarsson valdes till mötesordförande och Maritta Pekkanen till sekreterare.

§ 5
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Anders Backskog valdes till rösträknare och att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§ 6
Fastställande av medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan för 2024

Föreslagna medlemsavgifter godkändes och fastställdes med undantag tävlingsavgiften som ska kvarstå med 325 kr.

Verksamhetsplanen och budgeten för 2024 presenterade.    Dessa godkändes av mötet.      (bil. 1 och 2)

Synpunkter om verksamhetsplan till styrelsen att beakta och hantera:

o   Återkoppling till medlemmar om förslag och synpunkter.

o   Visa dokumentation gällande verksamhetsplan och budget, vårmöte

o   Fäbokrogens elräkning ifrågasätts. Genomgång med Benny S.

o   Utse/ få till en Bankommitte´

o   Fäbokrogen är intresserad av att dela tjänst med kansliet, fortsatt diskussion

o   Svensk Cater är intresserad av att samverka med Fäbokrogen, Krogrundan

o   Fundera på hur man kan öppna upp för greenfeegäster under tävling, med eller utan kanonstart

§ 7    Val av styrelse

Valberedningens förslag godkändes.a.

Ordförande; Anders Sköld (ordf. 1 år, nyval)
b.Ledamöter; Mia Holm och Kerstin Törngren (2 år, nyval) Maritta Pekkanen (1 år kvar)

c. Suppleanter; Ola Hörberg (1 år nyval), Jonny Sahlen (1 år kvar)

d. Revisor; Torbjörn Nordin (revisor), suppleant, Jonathan Bok (omval)

e.  Henry Wallström (2 år, nyval), Örjan Engström (1 år kvar)

f. GDF-ombud, Ordförande och vice ordförande

§ 8   Motioner/propositioner

Inga sådana har inkommit.

§ 10 Övriga frågor

·       Ny kanslist, möjlighet till överlämning av Veronica.

·       Hur blir det med ungdomsverksamheten. Kommer Jonas vara kvar? Fråga att hantera.

Veronica tackades för utmärkt utfört värv med blommor.

§11 Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.