Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

FÖREDRAGNINGSLISTA VID KVGK:S HÖSTMÖTE DEN 20 NOVEMBER 2021 PÅ HOTELL KLÖVSJÖFJÄLL

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter (övriga avgifter), verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret, samt fastställande av eventuellt arvode till styrelse och revisorer
 7. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år

d) 2 revisorer jämte 1 – 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får

styrelsens ledamöter ej delta

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av två år, med rullande avgång.

En av dessa skall utses till ordförande

f) GDF-ombud

 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet
 2. Övriga frågor (information och diskussion)

VERKSAMHETSPLAN FÖR KVGK 2022

”Klövsjö Vemdalens Golfklubb skall ha Norrlands Inlands bästa golfbana”

 För att kunna möta våra medlemmars och andra spelares behov, ha fortsatt god kontakt med näringsliv, sponsorer och våra grannklubbar behöver vi utveckla styrelsens arbetsformer. Därför har vi haft en ”work-shop” för att ta fram hur vi ska arbeta under det kommande året.

 Följande mål är satta för KVGK till 2022

1.Styrelsens arbete skall vara ett effektivt beslutande organ med arbetande kommittéer under sig

 1. Tydliggöra styrelsens, kansliets och kommittéers uppgifter, ansvar och befogenheter. Se över vår värdegrund och utveckla klubbkänslan
 2. Förbättra den ekonomiska uppföljningen i styrelsen
 3. Öka antalet medlemmar (2021 308) och greenfeegäster (2021 3550 exkl. tävling) med 10 % vardera.
 4. Förbättrad tillgänglighet på kansliet
 5. Utveckla närområdet
 6. Det ska fortsätta att finnas en matservering i anslutning till banan

Hur målen ska nås

1.För att få effektiva möten skall ärenden beredas före mötet. Styrelsemöten kan med fördel hållas digitalt för att            bl.a. öka ledamöters närvaro.
Styrelsen ska ha arbetande kommittéer som utför det praktiska arbetet. Det behövs en bankommitté, fortsatt en            tävlingskommitté, men även en för marknadsföring, en ungdomskommitté och en som ansvarar för fastigheten.

 1. Den arbetsordning som togs fram förra året ska utvecklas. Styrelseledamöternas, de olika kommittéernas och kansliets uppdrag skall tydliggöras med avseende på ansvar och befogenheter. Styrelsen ska under året formulera en verksamhetsidé, utifrån vilken mätbara mål kan formuleras.
  Kommunikationen mellan styrelse, kommittéer, medlemmar och även entreprenörer behöver utvecklas/förbättras. Öppenhet och tydlighet skall råda så att vår verksamhet genomsyras av delaktighet. Här är värdegrunden ett viktigt dokument som ska vara tydligt och känt. Genom att utveckla medlemsaktiviteter och ha ett bra utbyte med andra klubbar kan också ge positiva effekter för att uppnå klubbkänsla.
 2. Den ekonomiska uppföljningen ska stå som en punkt på styrelsens dagordning med följsamhet till verksamhetsplan och budget i fokus. Underlag fås via Gehm´s Revisionsbyrå och den redovisning som även kansliet gör fortlöpande. Bl.a. ska vi ha koll på personalkostnader och tävlingarnas nettokostnader. Det är viktigt att budgetdisciplin råder och den budget som fastställts på höstmötet följs. I det fall en budgetpost går över budget måste detta balanseras mot en minskad kostnad på annat kostnadsställe.
 1. Att såväl stora som lilla banan är i toppskick är grunden för att vår verksamhet ska vara ska vara attraktiv. Ansvaret för detta vilar på bankommittén men det krävs även att medlemmar kan ställa upp och hjälpa till. Uppdragen som banchef och greenkeeper måste tillsättas/utses. Samarbete kan ex.vis vara med Hede GK. Styrelsen behöver ta fram ett förslag om hur området för puttinggreen utanför krogen skall återställas eller alternativ användning.
  Vår bana marknadsförs på destination Vemdalens hemsida och i deras magasin och deltar på Lodge & Lya då den genomförs. Via exponerar oss genom tävlingar och samarbeten med andra klubbar. Medlemsvärvning skall ske bl.a. med riktade marknadsföringsåtgärder.
  Hemsidan behöver utvecklas med tydlig information om händelser på banan och annat som berör medlemmar. FB är en viktig kanal för att få ut information snabbt.
 1. Med en ökning av greenfee-gäster och ett utökat antal medlemmar kommer kansliets personal att ha svårt att räcka till. Medlemmar skulle kunna schemaläggas för att hjälpa till så att tillgängligheten vid högsäsong/tävlingar optimeras, men även att vi utnyttjar feriearbetande skolungdomar.
  Undersöka möjligheten att betala tävlingsavgifter före tävlingsdagen.
 1. Se över faciliteterna så att dusch/toa fungerar bra. Utöka och förbättra husbilsparkeringen och hanteringen av uthyrningslogistiken.
  Ordna med parkering för golfbilarna vid kansliet. Se till att det finns tillräckligt med golfbollar och bollkorgar vid rangen. Sopkorgar/tunnor på banan behöver repareras.
 1. För 2022 finns ett avtal med nuvarande krögare Mecnun.

I samband med tävlingar och andra arrangemang tillse att Fäbokrogens verksamhet används. Tävlingskommittén tar fram ett samarbetsavtal med Mecnun för säsongen 2022.

Ekonomi

Den föreslagna budgeten för 2022 bygger vidare på föregående års positiva resultat. Vi tror att uppsvinget för golfsporten kommer att hålla i sig åtminstone några år framöver. För att klara likviditeten under våren så behöver medlemsavgifterna betalas i tid. De aviseras i januari med betalning senast i mars.

I samarbete med Fikab ska en åtgärdsplan för fastigheternas underhåll tas fram.
Åtgärderna ska ha en prioriteringsordning, kostnadsuppgift samt tidsåtgång.

Personal

2022 skall banan föreslås banan bemannas med två personer under perioden maj-oktober och utökas med ytterligare två personer under perioden juni-sept.

En förutsättning är att största delen av personalkostnaderna kan finansieras med lönebidrag. Kansliet/receptionen skall vara öppen under golfsäsongen i princip alla dagar. Kanslisttjänst (35 % tjänstgöring på helårsbasis) kompletteras med en tjänst under perioden 15 maj till 30 september.

Kansliet

Tidsbokningen behålls och gäller hela säsongen, alla spelare och alla tider.

Det är viktigt att tidsbokning sker så att klubben får en korrekt statistik över antalet spelade golfronder.

Klubben ansvarar även 2022 för rangen. Klövsjö Sport-shop har försäljning av kläder mm. En caféhörna finns i kansliet för våra medlemmar och gäster,

Tävlingar

Tävlingarna ska vara väl organiserade och genomförda, ha ett rimligt prisbord och en rimlig startavgift.

Preliminär Tävlingsplan 2022 beslutas under styrelsemöte nov-dec 2021

 1. Kickofftävling för styrelse, kommittéer, tävlingsfunktionärer, personal
 2. Midsommargolf
 3. Flaggtävling
 4. Krogrundan
 5. Torgny Mogren Cup
 6. Familjedagen
 7. Golfhäftet Thropy
 8. KVGK singeltävling
 9. Slå ett slag för cancer
 10. Storhogna Cup
 11. Vemdalen Open (2 dagar)
 12. Sponsorgolfen
 13. Lillium/Klövsjöfjäll
 14. KM
 15. Höstslakten

Till ovanstående kan tillkomma medlemstävlingar och andra arrangemang.

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KVGK 2022
Budget 2021 Budget 2022
INTÄKTER
Föräljning/uthyrninng 350000 350000
Rangen 70000 90000
Medlemsavgifter 550000 620000
Anmälningsavgifter till tävling 200000 250000
Kiosk/Loppis 65000 100000
Sponsorintäkter 300000 300000
Greenfee 900000 950000
Lönebidrag 400000 400000
Aktivitetsstöd 20000 20000
SUMMA INTÄKTER 2855000 3080000
KOSTNADER
Tävlingskostnader, priser, anm 145000 190000
Inköp varor och materiel 110000 110000
Legoarbeten/underentreprenörer 10000 0
Fastighetskostnader 5000 5000
Lokalkostnad, arrende 300000 375000
Bankostnader 650000 700000
Annonsering 25000 0
Golfförbundet avg 75000 75000
Redovisningskostnader 80000 80000
Övriga externa kostnader 20000 75000
Personalkostnader 1100000 1100000
SUMMA KOSTNADER 2520000 2710000
BRUTTORESULTAT 335000 370000
avskrivningar 25000 15000
Räntekostnader 20000 10000
EFTER FINANSIELLA KOSTNADER & AVSKRIVN 290000 345000