Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

FÖREDRAGNINGSLISTA VID KVGK:S HÖSTMÖTE DEN 13 NOVEMBER 2022 kl 15.00 PÅ  KLÖVSJÖFJÄLLHOTELL

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter (övriga avgifter), verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret, samt fastställande av eventuellt arvode till styrelse och revisorer
 7. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av  1år

d) 2 revisorer jämte 1 – 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av två år, med rullande avgång.

En av dessa skall utses till ordförande

f) GDF-ombud

 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet
 2. Övriga frågor (information och diskussion

VERKSAMHETSPLAN FÖR KVGK 2023

”Klövsjö Vemdalens Golfklubb skall ha Norrlands Inlands bästa golfbana

För att kunna möta våra medlemmars och andra spelares behov, ha fortsatt god kontakt med näringsliv, sponsorer och våra grannklubbar utvecklade styrelsen under 2022 styrelsens arbetsformer.

Följande mål är satta för KVGK

 1. Styrelsens arbete skall vara ett effektivt beslutande organ med arbetande kommittéer under sig.
 2. Styrelsens, kansliets och kommittéernas uppgifter, ansvar och befogenheter har tydliggjorts i arbetsordningar. Utveckla klubbkänslan och aktualisera värdegrunden.
 3. Förbättra den ekonomiska uppföljningen i styrelsen
 4. Öka antalet medlemmar (2022 295) och greenfeegäster (2022 2691 exkl. tävling) med 10 % vardera.
 5. Förbättrad tillgänglighet på kansliet
 6. Utveckla närområdet
 7. Det ska fortsätta att finnas en matservering i anslutning till banan

Hur målen ska nås

 1. För att få effektiva möten skall ärenden beredas före mötet. Styrelsemöten kan med fördel hållas digitalt för att bl.a. öka ledamöters närvaro.
  En fungerande organisationsplan togs fram för 2022
 2. Den arbetsordning som arbetats fram skall fortlöpande uppdateras. Styrelsen ska under året formulera en verksamhetsidé, utifrån vilken mätbara mål kan formuleras.
  Kommunikationen mellan styrelse, kommittéer, medlemmar och även entreprenörer behöver utvecklas/förbättras. Öppenhet och tydlighet skall råda så att vår verksamhet genomsyras av delaktighet. Här är värdegrunden ett viktigt dokument som ska vara tydligt och känt. Genom att utveckla medlemsaktiviteter och ha ett bra utbyte med andra klubbar kan också ge positiva effekter för att uppnå klubbkänsla.
 3. Den ekonomiska uppföljningen ska stå som en punkt på styrelsens dagordning med följsamhet till verksamhetsplan och budget i fokus. Underlag fås via Gehm´s Revisionsbyrå och den redovisning som även kansliet gör fortlöpande. Bl.a. ska vi ha koll på personalkostnader och tävlingarnas nettokostnader. Det är viktigt att budgetdisciplin råder och den budget som fastställts på höstmötet följs. I det fall en budgetpost går över budget måste detta balanseras mot en minskad kostnad på annat kostnadsställe.
 4. Att såväl stora som lilla banan är i toppskick är grunden för att vår verksamhet ska vara ska vara attraktiv. Ansvaret för detta vilar på bankommittén men det krävs även att medlemmar kan ställa upp och hjälpa till.
  Vår bana marknadsförs på destination Vemdalens hemsida och i deras magasin. Vi exponerar oss genom tävlingar och samarbeten med andra klubbar. Medlemsvärvning skall ske bl.a. med riktade marknadsförings-åtgärder.
  Hemsidan behöver vara tydlig med information om händelser på banan och annat som berör medlemmar. FB är en viktig kanal för att få ut information snabbt.’
 5. Med många greenfee-gäster och medlemmar har vi utökat kanslitjästen med ytterligare en 50% tjänst, vilket bör vara målet även för 2023. Bra om vi även kan utnyttja feriearbetande skolungdomar
 6. Se över faciliteterna så att dusch/toa fungerar bra. Utöka och förbättra husbilsparkeringen och hanteringen av uthyrningslogistiken.
  Ordna med parkering för golfbilarna vid kansliet. Se till att det finns tillräckligt med golfbollar och bollkorgar vid rangen
 7. För 2023 ska ett nytt avtal göras med Mecnun eller annan krögare. I samband med tävlingar och

andra arrangemang tillse att Fäbokrogens verksamhet används.

Ekonomi

Den föreslagna budgeten för 2023 bygger vidare på föregående års resultat. Vi tror att uppsvinget för golfsporten kommer att hålla i sig åtminstone några år framöver. För att klara likviditeten under våren så behöver medlemsavgifterna betalas i tid. De aviseras i januari med betalning senast i mars.

I samarbete med Fikab ska en åtgärdsplan för fastigheternas underhåll tas fram.
Åtgärderna ska ha en prioriteringsordning, kostnadsuppgift samt tidsåtgång.

Personal

2023 skall banan föreslås banan bemannas med två personer under perioden maj-oktober och utökas med ytterligare två personer under perioden juni-sept.

En förutsättning är att största delen av personalkostnaderna kan finansieras med lönebidrag. Kansliet/receptionen skall vara öppen under golfsäsongen i princip alla dagar. Kanslisttjänst (35 % tjänstgöring på helårsbasis) kompletteras med en tjänst under perioden 15 maj till 30 september

Kansliet

Tidsbokningen behålls och gäller hela säsongen, alla spelare och alla tider.

Det är viktigt att tidsbokning sker så att klubben får en korrekt statistik över antalet spelade golfronder.

Klubben ansvarar även 2023 för rangen. Klövsjö Sport-shop har försäljning av kläder mm. En caféhörna finns i kansliet för våra medlemmar och gäster 

Tävlingar

Tävlingarna ska vara väl organiserade och genomförda, ha ett rimligt prisbord och en rimlig startavgift.

Preliminär Tävlingsplan 2023 beslutas under styrelsemöte nov-dec 2022

 

 1. Kickofftävling för styrelse, kommittéer, tävlingsfunktionärer, personal
 2. Midsommargolf
 3. Flaggtävling
 4. Krogrundan
 5. Torgny Mogren Cup
 6. Familjedagen
 7. Golfhäftet Thropy
 8. KVGK singeltävling
 9. Slå ett slag för cancer
 10. Storhogna Cup
 11. Vemdalen Open (2 dagar)
 12. Sponsorgolfen
 13. Lillium/Klövsjöfjäll
 14. KM
 15. Höstslakten

Till ovanstående kan tillkomma medlemstävlingar och andra arrangemang.

Utbildning

Klubben skall se över möjligheten att erbjuda och ge blivande och befintliga medlemmar erforderlig utbildning. SGFs förenklade utbildningssystem för nybörjare kan tillämpas. Medlemmarnas fortsatta behov av kunskap i golfvett och regeltolkning

skall tillgodoses. Klubben ska undersöka vilka möjligheter det finns till utbildning av tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, ungdomsledare, golfvärldar mm

Förslag till utvecklings- och investeringsprogram

Under förutsättning att investeringsmedel finns tillgängliga kommer följande investeringar att göras:

 • Investering i nya utslagsplatser med kortare avstånd till hål. Detta avser utslagsplatser framför röd tee för nybörjare mm.
 • Ombyggnad av Röd tee vid hål 14
 • Inköp av hålpipare för djupluftning av greener

Styrelsen för Klövsjö Vemdalen Golfklubb

Budget 2023
KVGK Resultat 2021 Utfall prognos 2022 Budget 2023
INTÄKTER
Försäljning shop                                  106 000 kr                           90 000 kr                           100 000 kr
Rangen                                  103 000 kr                         100 000 kr                           100 000 kr
Medlemsavgifter                                  674 000 kr                         639 000 kr                           625 000 kr
Anmälningsavgifter tävling                                  245 000 kr                         220 000 kr                           178 000 kr
Sponsorintäkter                                  287 000 kr                         337 000 kr                           300 000 kr
Aktivitetsstöd                                    84 000 kr                           42 000 kr                             25 000 kr
Greenfee                                  727 000 kr                         675 000 kr                           800 000 kr
Greenfee Fäbo/footgolf                                    39 000 kr                           55 000 kr                             50 000 kr
Greenfee golfhäftet                                  180 000 kr                         145 000 kr                           100 000 kr
Greefee Tävling                                  113 000 kr                         135 000 kr                           125 000 kr
Extra tävlingsintäkt                                    12 000 kr                             5 000 kr                               5 000 kr
Uthyrning bil,vagn, boll                                  134 000 kr                         135 000 kr                           135 000 kr
Försäljning golfhäftet                                      9 000 kr                             7 000 kr                               3 000 kr
Uthyrning bilplats                                    21 000 kr                           19 000 kr                             20 000 kr
Försäljning kiosk                                  102 000 kr                         100 000 kr                           100 000 kr
Försäljning loppis                                      3 500 kr                             5 000 kr                               4 000 kr
Lönebidrag                                  478 000 kr                         310 000 kr                           380 000 kr
FORA återbet                                    57 000 kr                                     –   kr
Sjuklöneersättningar                                      8 000 kr                           15 000 kr                                     –   kr
Summa intäkter                               3 382 500 kr # #                      3 034 000 kr                        3 050 000 kr
KOSTNADER
Inköp varor o material                                    94 000 kr                         125 000 kr                             80 000 kr
Inköp Golfhäften                                    15 000 kr                             1 000 kr                                     –   kr
Tävlingskostnader                                  188 000 kr                         175 000 kr                           135 000 kr
Priser                                    24 000 kr                           25 000 kr                             25 000 kr
Sponsorkostnader                                    16 000 kr                           18 000 kr                             10 000 kr
Arrende FIKAB                                  475 000 kr                         475 000 kr                           500 000 kr
Städning renhållning                                    28 000 kr                             6 000 kr                               5 000 kr
Rep underhåll lokaler                                    11 000 kr                             1 000 kr                               5 000 kr
Delsumma                                  851 000 kr # #                         826 000 kr                           760 000 kr
Delresultat                               2 531 500 kr # #                      2 208 000 kr                        2 290 000 kr
Bankostnader
Hyra inventarier/verktyg                                    55 000 kr                           28 000 kr                             25 000 kr
Inköp frö                                    59 000 kr                         226 000 kr                           200 000 kr
Inköp gödsel sand mm                                  190 000 kr                           44 000 kr                             60 000 kr
Inköp banutrustning                                    32 000 kr                           20 000 kr                             10 000 kr
Gas                                      5 000 kr                               3 000 kr
Förbrukningsinventarier                                    42 000 kr                           20 000 kr                             20 000 kr
Programvaror                                    10 000 kr                           24 000 kr                             10 000 kr
Förbrukningsvaror maskinh                           36 000 kr                             15 000 kr
Arbetskläder                                    16 000 kr                             3 000 kr                               5 000 kr
Rep o underhåll inventarier                           27 000 kr                             20 000 kr
Rep underhåll installationer                                      7 000 kr                           18 000 kr                             10 000 kr
Övriga kost för rep o underh                                    32 000 kr                                   –   kr                             10 000 kr
Drivmedel                                  129 000 kr                         175 000 kr                           175 000 kr
Skatt o försäkring                                      7 000 kr                             7 000 kr                               7 000 kr
Rep o underhåll arbetsmask                                  158 000 kr                         200 000 kr                           150 000 kr
Frakt o transport                                      1 000 kr
Delsumma                                  743 000 kr # #                         828 000 kr                           720 000 kr
Delresultat                               1 788 500 kr # #                      1 380 000 kr                        1 570 000 kr

 

Adminstrativa kostnader
Förbrukningsmaterial kansli                                    93 000 kr                           37 000 kr                             30 000 kr
Reklam PR                                    70 000 kr                             1 000 kr                               1 000 kr
Annonsering                                    27 000 kr                             6 000 kr                               5 000 kr
Telefon o bredband                                    13 000 kr                           12 000 kr                             12 000 kr
Datakommunikation                                      1 000 kr                             1 000 kr                               1 000 kr
Post                                      1 000 kr                                   –   kr                               1 000 kr
Företagsförsäkring                                    24 000 kr                           24 000 kr                             25 000 kr
Redovisningstjänster                                    88 000 kr                           80 000 kr                             80 000 kr
IT                                      1 000 kr                                   –   kr                               1 000 kr
GIT                                    16 000 kr                           13 000 kr                             14 000 kr
Bankkostnader                                    17 000 kr                           16 000 kr                             16 000 kr
Föreningsavgifter                                    54 000 kr                           42 000 kr                             40 000 kr
Övriga ext kost                                    17 000 kr                             7 000 kr                               7 000 kr
Bidrag o gåvor                                    20 000 kr                           16 000 kr                             10 000 kr
Delsumma                                  442 000 kr # #                         255 000 kr                           243 000 kr
Delresultat                               1 346 500 kr # #                      1 125 000 kr                        1 327 000 kr

Personalkostnader
Löner                                  976 000 kr                      1 050 000 kr                           983 000 kr
Sjuklöner                                    19 000 kr                               5 000 kr
Arbetgivaravg 31,42                                  249 000 kr                         270 000 kr                           250 000 kr
Särsk lönseskatt pensionskost                                      9 000 kr                               5 000 kr
Arbetsmarkn försäk                                    43 000 kr                           43 000 kr                             38 000 kr
Personalrepr                                      1 000 kr                             1 000 kr                               1 000 kr
Övriga personalkostnader                                      6 000 kr                             1 000 kr                               1 000 kr
Delsumma                               1 303 000 kr # #                      1 365 000 kr                        1 283 000 kr
Delresultat                                    43 500 kr # # –                       240 000 kr                             44 000 kr
Avskrivningar
Byggnader                                      5 000 kr                             5 000 kr                               5 000 kr
Maskiner                                    10 000 kr                           10 000 kr                             10 000 kr
Inventarier /Vertyg                                      1 500 kr                             1 000 kr                               1 000 kr
Delsumma                                    16 500 kr # #                           16 000 kr                             16 000 kr
Finasiellla kostnader o int                                    10 000 kr                           12 000 kr                             12 000 kr
Delsumma                                    10 000 kr # #                           12 000 kr                             12 000 kr
Resultat                                    17 000 kr # # –                       268 000 kr                             16 000 kr