Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

DAGORDNING VID VÅRMÖTET SÖNDAGEN DEN 24 APRIL 2022 KL. 15,00 STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL

1.Fastställande av röstlängd för mötet

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.Fastställande av föredragningslista

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförandeskall justera mötesprotokollet

6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10.Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet

11.Övriga frågor (information och diskussion)

Förvaltningsberättelse 2021
Styrelsen för Klövsjö-Vemdalens Golfklubb avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 210101 – 211231.
2021 har, liksom förra året, varit präglat av Coronaepedemin och Covid 19 och många ägnade
sig åt uteaktiviteter som t.ex. golfspel.
Styrelsens sammansättning
Ordinarie ledamöter: Jonas Riesbeck (ordf. fram till juli 2021), Hans Olsson (vice ordf),
Maria Petersson (sekr), Pier Eriksson, Maritta Pekkanen
Suppleanter: Ola Hörberg, Stig Holm
Möten
Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten och minnesanteckningar från ett extra möte med
anledning av ordförandes avsägelse. Ett utvärderingsmöte hölls den 6 oktober, med 15
medlemmar närvarande, för att diskutera hur klubbens verksamhet ska kunna utvecklas.
Utifrån vad som framkom vid detta möte så sammanställdes en verksamhetsplan för 2022,
som antogs av höstmötet. Vårmötet ställdes in med anledning av Corona men höstmötet hölls
den 20 november på Klövsjöfjäll och 17 medlemmar närvarade.
Medlemmar och greenfeespelare
Antal medlemmar har varit 283 (275 förra året). Enligt SGF statistik i GIT så har antalet
greenfeegäster varit 3937, förutom tävlande. 869 unika personer var med på tävlingar.
Personal
Vi har haft 3 anställda banarbetare på 100 % med lönebidrag, men även Rolf och Kenneth har
arbetat på banan. Jonas har fungerat som arbetsledare och greenkeeper fram till juli 2021,
därefter Rolf och Hans Olsson. Veronica R. har haft hjälp av Ingrid, som arbetat 3 dgr/vecka.
Under 3 veckor har Hans barnbarn, Isak, haft sommarjobb hos oss.
Banan
Banan har varit fantastisk hela säsongen. Vi öppnade den 12/6 och stängde den 10/10. En
trogen grupp medlemmar har under säsongen ställt upp och fixat med diverse göromål.
Ekonomi
Det ekonomiska 2021 blev inte fullt så bra som fjolårets. Årets resultat blev 19 295 kr efter
ersättning till Fikab med 475 000 kr. (lika som föregående år)
Sponsorer
Hans Olsson har även i år ansvarat för sponsoravtalen. Några har fallit ifrån men tre nya avtal
har tecknats med LF Fastighetsförmedling, Cramo och Karl Hedin.
Tävlingar
Nytt för i år är att vi har haft en tävlingskommitté under ledning av Peter Gunnarsson.
Förutom 12 tävlingar så invigdes banan med en kick-off för personal den 19/6. Kvgk var även
i tur att ansvara för damtouren med Hede, Sveg och Funäsdalen. Vi ordnade med en omtyckt
familjedag den 20/7.

För att ge ett proffsigare intryck vid tävlingar, så har sarger med klubbdekaler köpts in för att
sättas upp vid första dam -och herr tee. Gula pikétröjor har köpts in för att användas av
funktionärer.
Krogen
Krogen har även 2021 drivits av Mecnun Delen. För att gynna krogen så beslutade styrelsen,
på förslag från tävlingskommittén, att lägga på 50 kronor på tävlingsavgiften så att tävlande
som ville äta kunde göra det lite billigare.
Diverse
I början av året tog styrelsen fram och beslutade om en arbetsordning för styrelsen, där även
tävlingskommitténs arbetsplan integrerades.
Under året har möjligheten att bygga ett skärmtak i anslutning till kansliet för golfbilar
diskuterats.
Diskussion har även förts om möjligheten att ha verksamheten i ett driftbolag. Samtal fördes
med en representant från Timrå GK som har ett sådant upplägg
Även i år har vi drivit kiosken i egen regi och Veronica har gjort i ordning ett litet caférum i
kansliet. Klövsjö Sportshop har ansvarat för klädförsäljningen.
Såväl vår hemsida som FB är viktiga för att nå ut med information till medlemmar och andra
intresserade. Detta har Veronica ansvarat för på ett bra sätt.
Styrelsen för Klövsjö/Vemdalen Golfklubb
gm Maria Petersson

Styrelsen för Klövsjö-Vemdalens Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelse 2021

Styrelsen för Klövsjö-Vemdalens Golfklubb avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 210101 211231.

2021 har, liksom förra året, varit präglat av Coronaepedemin och Covid 19 och många ägnade sig åt uteaktiviteter som t.ex. golfspel.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter: Jonas Riesbeck (ordf. fram till juli 2021), Hans Olsson (vice ordf), Maria Petersson (sekr), Pier Eriksson, Maritta Pekkanen Suppleanter: Ola Hörberg, Stig Holm

Möten

Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten och minnesanteckningar från ett extra möte med anledning av ordförandes avsägelse. Ett utvärderingsmöte hölls den 6 oktober, med 15 medlemmar närvarande, för att diskutera hur klubbens verksamhet ska kunna utvecklas. Utifrån vad som framkom vid detta möte så sammanställdes en verksamhetsplan för 2022, som antogs av höstmötet. Vårmötet ställdes in med anledning av Corona men höstmötet hölls den 20 november på Klövsjöfjäll och 17 medlemmar närvarade.

Medlemmar och greenfeespelare

Antal medlemmar har varit 283 (275 förra året). Enligt SGF statistik i GIT så har antalet greenfeegäster varit 3937, förutom tävlande. 869 unika personer var med på tävlingar.

Personal

Vi har haft 3 anställda banarbetare på 100 % med lönebidrag, men även Rolf och Kenneth har arbetat på banan. Jonas har fungerat som arbetsledare och greenkeeper fram till juli 2021, därefter Rolf och Hans Olsson. Veronica R. har haft hjälp av Ingrid, som arbetat 3 dgr/vecka. Under 3 veckor har Hans barnbarn, Isak, haft sommarjobb hos oss.

Banan

Banan har varit fantastisk hela säsongen. Vi öppnade den 12/6 och stängde den 10/10. En trogen grupp medlemmar har under säsongen ställt upp och fixat med diverse göromål.

Ekonomi

Det ekonomiska 2021 blev inte fullt så bra som fjolårets. Årets resultat blev 19 295 kr efter ersättning till Fikab med 475 000 kr. (lika som föregående år)

Sponsorer

Hans Olsson har även i år ansvarat för sponsoravtalen. Några har fallit ifrån men tre nya avtal har tecknats med LF Fastighetsförmedling, Cramo och Karl Hedin.

Tävlingar

Nytt för i år är att vi har haft en tävlingskommitté under ledning av Peter Gunnarsson.

Förutom 12 tävlingar så invigdes banan med en kick-off för personal den 19/6. Kvgk var även i tur att ansvara för damtouren med Hede, Sveg och Funäsdalen. Vi ordnade med en omtyckt familjedag den 20/7.

För att ge ett proffsigare intryck vid tävlingar, så har sarger med klubbdekaler köpts in för att sättas upp vid första dam -och herr tee. Gula pikétröjor har köpts in för att användas av funktionärer.

Krogen

Krogen har även 2021 drivits av Mecnun Delen. För att gynna krogen så beslutade styrelsen, på förslag från tävlingskommittén, att lägga på 50 kronor på tävlingsavgiften så att tävlande som ville äta kunde göra det lite billigare.

Diverse

I början av året tog styrelsen fram och beslutade om en arbetsordning för styrelsen, där även tävlingskommitténs arbetsplan integrerades.

Under året har möjligheten att bygga ett skärmtak i anslutning till kansliet för golfbilar diskuterats. Diskussion har även förts om möjligheten att ha verksamheten i ett driftbolag. Samtal fördes med en representant från Timrå GK som har ett sådant upplägg

Även i år har vi drivit kiosken i egen regi och Veronica har gjort i ordning ett litet caférum i kansliet. Klövsjö Sportshop har ansvarat för klädförsäljningen.

Såväl vår hemsida som FB är viktiga för att nå ut med information till medlemmar och andra intresserade. Detta har Veronica ansvarat för på ett bra sätt.

Styrelsen för Klövsjö/Vemdalen Golfklubb gm Maria PeterssonFöreningen har sitt säte i Bergs kommun.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 2 468 2 424 1 586 1 429
Resultat efter finansiella poster 19 453 -35 5
Soliditet (%) 82,5 77,1 54,8 54,5

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter

1 -2021-12-31 -2020-12-31
 

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter

 

 

776 780

 

 

714 588

Bidrag 331 260 339 800
Nettoomsättning 1 691 608 1 709 599
Övriga rörelseintäkter 582 125 634 664
Summa föreningens intäkter 3 381 773 3 398 651
Föreningens kostnader

Handelsvaror

 

-337 821

 

-250 136

Övriga externa kostnader -1 694 901 -1 729 709
Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2 -1 303 124

 

-16 560

-931 378

 

-16 344

Summa föreningens kostnader -3 352 406 -2 927 567
Rörelseresultat 29 367 471 084
Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-10 071

 

-18 414

Summa finansiella poster -10 071 -18 414
Resultat efter finansiella poster 19 296 452 670
Resultat före skatt 19 296 452 670
Årets resultat 19 296 452 670

Resultaträkning

1
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 72 007 76 783
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 69 499 28 710
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 1 391
Summa materiella anläggningstillgångar 141 506 106 884
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

 

6

 

2 792 060

 

2 792 060

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 000 5 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 797 060 2 797 060
Summa anläggningstillgångar 2 938 566 2 903 944
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

 

0

 

182 156

Övriga fordringar 9 365 40 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 063 7 012
Summa kortfristiga fordringar 16 428 229 756
Kassa och bank
Kassa och bank 6 922 8 422
Summa kassa och bank 6 922 8 422
Summa omsättningstillgångar 23 350 238 178
SUMMA TILLGÅNGAR 2 961 916 3 142 122

Balansräkning

1
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

 

2 424 072

 

1 971 402

Årets resultat 19 296 452 670
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 443 368 2 424 072
Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

 

7

 

269 551

 

37 455

Summa långfristiga skulder 269 551 37 455
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

 

180 914

 

487 410

Skatteskulder 9 480 7 680
Övriga skulder 9 909 15 838
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 694 169 667
Summa kortfristiga skulder 248 997 680 595
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 961 916 3 142 122

Balansräkning

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader

Inventarier, verktyg och installationer

20-33 år

5-10 år

Not Eventualförpliktelser

Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.

Not Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31
Företagsinteckning 700 000 700 000
700 000 700 000

Not 2 Medelantalet anställda

2021 2020
Medelantalet anställda 2,75 2

Not 3 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 439 259 439 259
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 439 259 439 259
Ingående avskrivningar -362 476 -357 700
Årets avskrivningar -4 776 -4 776
Utgående ackumulerade avskrivningar -367 252 -362 476
Utgående redovisat värde 72 007 76 783
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 244 033 2 244 033
Inköp 51 182
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 295 215 2 244 033
Ingående avskrivningar -2 215 323 -2 205 447
Årets avskrivningar -10 393 -9 876
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 225 716 -2 215 323
Utgående redovisat värde 69 499 28 710
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 389 974 389 974
Försäljningar/utrangeringar -8 438
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 536 389 974
Ingående avskrivningar -388 583 -386 891
Försäljningar/utrangeringar 8 438
Årets avskrivningar -1 391 -1 692
Utgående ackumulerade avskrivningar -381 536 -388 583
Utgående redovisat värde 0 1 391
Not 6 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 792 060 2 792 060
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 792 060 2 792 060
Utgående redovisat värde 2 792 060 2 792 060
Not 7 Checkräkningskredit
2021-12-31 2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 700 000 700 000
Utnyttjad kredit uppgår till 269 551 37 455