Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

VÅRÅRSMÖTE 2023

Plats: Klövsjöfjäll

Lördag 29 april kl 15.00

Föredragningslista till KVGK:s vårmöte 2023-04-29

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 1. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
 1. Övriga frågor (information och diskussion)
 2. Mötets avslutande 

Protokoll fört vid Klövsjö/Vemdalen Golfklubbs vårmöte den 29 april 2023 på Klövsjöfjä

§1 Fastställande av röstlängd  
Närvarande, 15(femton) medlemmar, har antecknat sig på en lista, vilken får utgöra röstlängd.
(bil 1)
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse har gått ut till alla medlemmar via mail minst två veckor före mötet och handlingar har
funnits tillgängliga på klubbens hemsida. Vårmötet godkände att kallelse utgått i vederbörlig
ordning.
§3 Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista godkändes
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stig Holm valdes till mötesordförande och sekreterare Hans Olsson valdes till sekreterare
§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Thomas Holmberg och Peter Gunnarsson valdes till justerare
§ 6a Styrelsens verksamhets- berättelse

Verksamhetsberättelsen avseende 2022 föredrogs av ordföranden.

§ 6b Styrelsensårsredovisning för senaste räkenskapsåret

Resultat- och balansräkningen för 2022 föredrogs av ordföranden.

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorn föreslår vårmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
räkenskapsåret 2022

§ 8 Fastställande av resultat-och balansräkning

Vårmötet beslutade godkänna och fastställa redovisad resultat- och balansräkning och disposition av
redovisat resultat i enlighet med balansräkningen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet

Vårmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022
§ 10 Motioner/propositioner

Inga motioner/Propositioner har inkommit.

§ 11 Övriga frågor

Mötet tog upp nedanstående frågor och hänskjuts till styrelsen att arbeta med i erforderliga fall.
1. Aktiviteter för att värva fler medlemmar.
2. Utbildning av ”nya golfare” till förmånliga priser.
3. Kontakta Skistar (Anders Lundkvist) inför jubileet för ”draghjälp”
4. Säkerställ at kansliet har backup vid sjukdom etc.
5. Fler personer söks för att delta i styrelse- och kommittéarbetet.

§ 12 Mötet avslutades

Ordförande Stig Holm tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Stig Holm (ordförande)

Hans Olsson (sekreterare)

Thomas Holmberg Peter Gunnarsson