Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Dokument för Årsmöten

Fjällgolf - På riktigt!

KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB

KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL VÅRÅRSMÖTE 2024

Plats: Fäbokrogen

Lördag 25 maj kl 15.00

 

Föredragningslista till KVGK:s vårstämma 2024-05-25

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets­

/räkenskapsåret.

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
 3. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
 4. Övriga frågor (information och diskussion)
 5. Mötets avslutande

Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på  mail: kvgk@telia.com