Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176
kvgk@telia.com

Kallelse till Vårårsmöte i KVGK!

Fjällgolf - På riktigt!

Kallelse till Vårårsmöte i KVGK!

VÅRÅRSMÖTE 2019

Plats: Klövsjö Fjällhotell

Söndag 28 april kl 16.00

Föredragningslista till KVGK:s årsmöte-vårmöte 2019-04-28

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
11. Medlemsavgifter för 2020.
12. Ett årsmöte istället för nuvarande två.
13. Footgolf respektive Freesbegolf.
14. Övriga frågor (information och diskussion)
15. Mötets avslutande

Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på
Tel. 0682-231 76 eller mail: kvgk@telia.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *