Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Lokala Regler

Fjällgolf - På riktigt!

  1. LOKALA REGLER

Extra lokala regler på grund av Corona

  • Inga bunker- krattor finns på banan
  • Flaggorna har isolering i botten
  • Inga bolltvättar finns på banan
  • Lägesförbättring i bunker (placering av bollen)
  • Lättnad för alla markerings pinnar utom vita (fri dropp)
  • Flaggorna får ej tas ur koppen

1.1 Stenar i bunker

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 12.2 gäller.

1.2 Markeringar

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit Out of bounds 2
Gul Pliktområde 17
Röd Pliktområde 17
Blå Mark under arbete (MUA) 16
Blå-vit Mark under arbete(spelförbudszon) 2.4
Orange Oflyttbart hindrande föremål 16


2. LOKALA REGLER

2.1 Avståndsmarkeringar

Gul-svarta stolpar – 150 m till greenens mitt, är flyttbara hindrande föremål

Regel 15 gäller.

Avseende plattor som visar avstånd till greenens mitt gäller följande:

Vit – 200 meter. Gul – 150 meter. Röd – 100 meter

Lättnad för dessa får tas i enlighet med regel 15.

2.2 Skador i bunker

Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, betraktas som mark under arbete. Regel 16.

2.3 Jordfasta stenar och berg i dagen. Ingen lättnad för stansen.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som mark under arbete. Regel 16.

2.4 Vägar

Alla belagda vägar och vägsidor betraktas som hindrande föremål. Regel 16.

2.5 Myrstackar.

Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren skall ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 16.

Regel 19.3 är tillämplig.

Plikt för brott mot regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

2.7 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som även mäter andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning under förutsättning att funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, är avstängda. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas om de inte används.

3.TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

3.1 Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella lokala reglerna

Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 16.

Plikt för brott mot Tillfällig Lokal Regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

4.1 Långsamt spel

Enligt Regel 5.6: Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.

Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN

Om en spelare överskrider tidsgränsen – ett slags plikt.

Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två slags plikt.

Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång –

Diskvalifikation

4.2 Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå hela tiden under ronden. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN

– Matchspel — efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen

upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för

varje hål under vilken överträdelse förekommit -dock högst två hål per rond.

– Slagspel — två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock

högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten

på nästa hål.

Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. För framförande av persontransportmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

5. LOKALA BESTÄMMELSER

5.1 Mobiltelefon/personsökare

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (personsökare el. dylikt) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

a) Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

b) Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana p.g.a. regn, behov av domare m.m.

Spelare har inte rätt att ta råd eller hjälp via mobiltelefon! (Regel 4)

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av ngt slag, annat än i ovan beskrivna situation gäller följande:

Första överträdelsen: varning

Andra överträdelsen: anmälan till tävlingsledningen som behandlar överträdelsen som etikettsbrott.

Mobiltelefon får användas i anslutning till klubbhus, vid kiosken efter 9 hål samt vid ”rastplatsen” i korsningen mellan hål 6-7 och 14-15  under förutsättning att det inte stör andra spelare på banan.

5.2 Säkerhet

Det är förbjudet att slå ut på hål 11 om spelare finns på tee för hål 12, såvida dessa inte ger tydligt klartecken.

Det är förbjudet att spela in på green på hålen 2, 10 och 16 innan spelaren förvissat sig om att framförvarande boll är i säkerhet. Ring i klockan när hålet lämnas!

Fastställ på första tee vem som har lägst hcp i bollen och därmed ansvarar för säkerhet, golfvett och speltempo.

5.3 Påbörja runda på hål 10.

Det är förbjudet att påbörja golfrunda på hål 10 då tidsbokning förekommer.

5.4 Tobaksrökning/snusning

För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen.

Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som

vanligen är mycket stor. Snusare skall lägga ”snusbussar” och portionspåsar i papperskorgarna, ej på banan!

5.5 ”Tjuvspel” bestraffas med dubbel greenfee och rapporteras alltid till respektive klubbstyrelse.

Anmärkning: Dessa bestämmelser gäller även under sällskapsspel.

6. SGF:s POLICY

6.1 Säker golf.

Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande

”Säker Golf”. Se separat dokument ”Säkerhetsföreskrifter”.

Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

6.2 Uteblivande från tävling.

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling blir avstängd från deltagande i

tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb.

Anmälningsavgiften skall betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i nästa tävling.

6.3 Alkohol.

SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond. När spelare på banan eller i klubbhuset begår brott häremot skall spelaren avvisas från banan respektive klubbhus och från klubbstyrelsen erhålla en skriftlig varning. Vid upprepad överträdelse kan styrelsen utesluta spelaren ur klubben.

Sker incidenten under tävlingsspel skall spelaren diskvalificeras.

6.4 Doping.

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till två års avstängning från all idrottslig verksamhet i enlighet med RF:s bestämmelser. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

7. LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

7.1 Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Bar överkropp är inte tillåten.

7.2 Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk, medtagas.

7.3 På golfbag skall greenfeetag finnas synlig.

7.4 Medlemskort och greenlagare skall kunna uppvisas på begäran.

7.5 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant.

7.6 Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.

7.7 Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

7.8 På högfrekvent tid har tre- och fyrbollar företräde framför tvåbollar.

7.9 Banpersonal och björnar har alltid företräde. Se ”säkerhetsbestämmelser”!

7.10 Spikskor med stålspik eller liknande bör ej användas. ”Softspikes” rekommenderas .

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

                                                   ——————————————–

Ovanstående Lokala regler och bestämmelser är granskade och godkända av

JHGDF:s regelkommitté 2016-03-27