Utanbergsvallarna, 845 97 Klövsjö
0682-23176 eller 073-043 05 05
kvgk@telia.com

Lokala Regler

Fjällgolf - På riktigt!

LOKALA REGLER PÅ KLÖVSJÖ-VEMDALENS GK 2023

 1. LOKALA REGLER
 • Stenar i bunker
 • Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24–1 gäller.

1.2 Markeringar

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: spel förbjudet Bil I Del B-2a
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24
 1. LOKALA REGLER 

2.1 Avståndsmarkeringar

Gul-svarta stolpar – 150 m till greenens mitt, är flyttbara hindrande föremål

Regel 24–1 gäller.

Avseende plattor som visar avstånd till greenens mitt gäller följande:

Vit – 200 meter. Gul – 150 meter. Röd – 100 meter

Lättnad för dessa får tas i enlighet med regel 24–2.

2.2 Skador i bunker

Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, betraktas som mark under arbete. Regel 25–1.

2.3 Jordfasta stenar och berg i dagen. Ingen lättnad för stansen.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som mark under arbete. Regel 25–1.

2.4 Vägar

Alla belagda vägar och vägsidor betraktas som hindrande föremål. Regel 24–2.

2.5 Myrstackar.

Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren skall ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

2.6 ”Torvvägg” vid greenbunker hål 8

”Torvväggen” som avgränsar greenbunkern på hål 8 tillhör spelfältet och betraktas som onormalt

markförhållande. Boll som pluggats i detta område skall droppas i droppruta.

Regel 25-1 b är tillämplig.

2.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green                                                                                                     Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

3.TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

3.1 Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella lokala reglerna

Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 25–1.

Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. För framförande av persontransportmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

 1. LOKALA BESTÄMMELSER

5.1 Mobiltelefon/personsökare

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (personsökare el. dylikt) som kan avge ljudsignal bör vara

avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

 1. a) Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
 2. b) Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana p.g.a. regn, behov av domare m.m.

Spelare har inte rätt att ta råd eller hjälp via mobiltelefon! (Regel 8–1, 14-3)

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av ngt slag, annat än i ovan

beskrivna situation gäller följande:

Första överträdelsen: varning

Andra överträdelsen: anmälan till tävlingsledningen som behandlar överträdelsen som etikettsbrott.

Mobiltelefon får användas i anslutning till klubbhus, vid kiosken efter 9 hål samt vid ”rastplatsen” i korsningen mellan hål 6-7 och 14-15 under förutsättning att det inte stör andra spelare på banan

5.2 Säkerhet

Det är förbjudet att slå ut på hål 11 om spelare finns på tee för hål 12, såvida dessa inte ger tydligt klartecken.

Det är förbjudet att spela in på green på hålen 2, 10 och 16 innan spelaren förvissat sig om att framförvarande

boll är i säkerhet. Ring i klockan när hålet lämnas!

Fastställ på första tee vem som har lägst hcp i bollen och därmed ansvarar för säkerhet, golfvett och speltempo.

Banarbetare ger klartecken för utslag från tee eller spel på banan.

5.3 Påbörja runda på hål 10.

Det är förbjudet att påbörja golfrunda på hål 10 då tidsbokning förekommer.

5.4 Tobaksrökning/snusning

För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen.

Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som

vanligen är mycket stor. Snusare skall lägga ”snusbussar” och portionspåsar i papperskorgarna, ej på banan!

5.5 ”Tjuvspel”

 bestraffas med dubbel greenfee och rapporteras alltid till respektive klubbstyrelse.

Anmärkning: Dessa bestämmelser gäller även under sällskapsspel.

 1. SGF:s POLICY

6.1 Säker golf.

Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande

”Säker Golf”. Se separat dokument ”Säkerhetsföreskrifter”.

Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel

6.3 Alkohol.

SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond. När spelare på banan eller i klubbhuset begår brott häremot skall spelaren avvisas från banan respektive klubbhus och från klubbstyrelsen

erhålla en skriftlig varning. Vid upprepad överträdelse kan styrelsen utesluta spelaren ur klubben.

6.4 Doping.

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till

två års avstängning från all idrottslig verksamhet i enlighet med RF:s bestämmelser. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

 1. LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

7.1 Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Bar överkropp är inte tillåten.

7.2 Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk, medtagas.

7.3 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant.

7.4 Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.

7.5 Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

7.6 På högfrekvent tid har tre- och fyrbollar företräde framför tvåbollar.

7.7 Banpersonal och björnar och renar har alltid företräde. Se ”säkerhetsbestämmelser”!

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

                                                   ——————————————–

Ovanstående Lokala regler och bestämmelser är granskade och godkända av

JHGDF:s regelkommitté 20230630

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan (www. https://www.kvgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Gränsen för out of bounds, till höger på hål 10, definieras av vita pinnar.
 3. Pliktområden (Regel 17)
 4. Det röda pliktområdet på vänster sida, om hål 5, och på höger sida, om hål 3 och 15, som bara är definierat på en sida är oändliga.
 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
 8. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 9. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 10. Avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2
 11. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 12. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 13. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Scorekortsansvar
 2. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Ovanstående Lokala regler och bestämmelser är granskade och godkända av

JHGDF:s regelkommitté 20230630